FAQ

Veelgestelde vragen en gehoorde bezwaren, een voor een behandeld!

Bij containment heb je toch een heel lange lockdown?

Integendeel. Containment is het telkens najagen van elke besmetting met veelvuldig testen, bron- en contactonderzoek en isolatie van besmette personen. Een korte, strenge lockdown kan worden ingezet als het aantal besmettingen onverhoopt toch te groot is hiervoor en er geen zicht meer is op de verspreiding. Juist een mitigatie-strategie van geleidelijke verspreiding zorgt voor een langdurige periode waarin je niet volledig open kan, en mogelijke 'jojo-lockdowns'.

Maar zelfs bij containment importeer je het virus zo toch weer?

Wanneer je als land het virus onder controle hebt gebracht, zul je juist niet snel personen toelaten uit landen waar het virus vrij rondwaart, zoals nu in Nederland. Wel kun je een quarantaineperiode hanteren. Los daarvan is er altijd een risico op een uitbraak; containment/indammen gaat ook niet per se uit van het volledig uitroeien van het virus, maar om de mogelijkheid om elke besmetting na te jagen en te isoleren. Nederland is een open samenleving, maar het is juist daarom belangrijk dat we het virus onder de duim krijgen.

Moeten mensen in containment niet allemaal een enkelband of zo?

Het idee dat je alleen het virus kunt indammen door alle inwoners te monitoren met een enkelband is een kwaadaardig sprookje. Er zijn verschillende methoden van bron- en contactonderzoek, maar de belangrijkste is ouderwets handwerk: de inzet van personen die de recente contacten van besmette personen nabellen. Apps zouden een deel van de oplossing kunnen zijn, maar dat is geen vaststaand gegeven.

Maar is mitigatie niet beter voor de economie, of hoe zat het ook alweer?

Verre van! In welke samenleving kun je je vrijer voortbewegen en ondernemen: een waarin er nauwelijks besmettingen zijn, of een waarin een dodelijk virus rondwaart, en dat in een wereld waarin veel landen erin slagen het virus in te dammen? Als er een actieve circulatie is van besmettingen, zoals nu, moet je wel net iets langer wachten tot het aantal dagelijkse besmettingen is teruggebracht op een acceptabel niveau, zodat je het met testen en bron- en contactonderzoek op een heel laag niveau kunt houden. Als we in Nederland eerder een iets strengere lockdown hadden gehad, waren we daar waarschijnlijk al geweest. Nu is dat punt alsnog binnen handbereik. En dan kun je veel verder de economie en samenleving opengooien, dan wanneer je nog twee jaar bezig bent het virus te verspreiden. Want met onze IC-capaciteit duurt het nog wel een jaar of twee á drie tot een grote meerderheid van de bevolking besmet is geweest, en een vaccin hoeven we niet veel eerder te verwachten. Een jarenlange jojo-lockdown is catastrofaal voor de economie, en een permanent volledig bezette IC ook, nog los van de tienduizenden mensen die komen te overlijden en talloze mensen die ziek worden en blijvende gezondheidsschade hebben.

Wie zit hier achter?

Deze petitie is een initiatief van Containment Nu!, een grassroots burgerorganisatie die pleit voor de invoering van een containment-strategie. Het initiatief heeft geen banden met of financiering van externe organisaties.

Hoe zit het met maskers/mondkapjes?

Het RIVM raadt mondkapjes in dagelijks gebruik af. Daar is wel wat op af te dingen. Om te beginnen adviseert het RIVM een strategie van geleidelijke verspreiding van het virus, niet het voorkomen van zoveel mogelijk besmettingen. Wij staan een andere strategie voor: het terugdringen van besmettingen. Het RIVM heeft 10 jaar geleden onderzoek gepubliceerd waarin werd geconcludeerd dat zelfgemaakte mondkapjes een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van transmissie van influenza-achtige virussen. De meeste landen die het virus succesvol indammen, gebruiken grootschalig mondkapjes. Mits gepaard gaand met goede voorlichting, is de internationale consensus dat mondkapjes wel degelijk een nuttig instrument zijn om besmettingen tegen te gaan.

Overtuigd? Teken hieronder gelijk de petitie:

aan het laden